2020

Június

Közérdekű adatok

SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK

Hivatalos megnevezése: Janus Pannonius Múzeum
Angol nyelven: Janus Pannonius Museum
Rövidített neve: JPM

Szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum
Alapító okirat száma: 07-7/417-29/2019.
Alapító okirat kelte: 2019 .09. 25.
Alapítva: 1980. 01. 01.
Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Adószám: 15330262-2-02
Kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00339533
ÁHT azonosító: 747592
Törzskönyvi azonosító: 330266
Az Intézményhez nincs önállóan működő költségvetési szerv rendelve.
Az Intézmény engedélyezett létszáma: 75

Postai cím:
Janus Pannonius Múzeum
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
E-mail: 
Tel: +36 72/514-040
Fax: +36 72/514-042
Weboldal: www.jpm.hu


ALAPÍTÓ OKIRAT

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÁBRA

SZMSZ

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
• 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézmények működési engedélyéről,
• 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról,
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
• 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről,
• 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,
• 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról,
• 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről,
• 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről,
• 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól,
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
• 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére (a továbbiakban: Kjtvhr.),
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
• 1995. LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló (a továbbiakban: Ltv.),
• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról,
• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
• 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról,
• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
• 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról,
• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról,
• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
• 2000. évi C. törvény a számvitelről,
• 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről,
• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,
• 2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról,
• 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról,
• 2007. évi. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
• 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről,
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.),
• 2015. évi CXLIII. törvény törvény a közbeszerzésekről,
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
• 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról,
• 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.),
• 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (a továbbiakban: Áhszr.),

Szabályzatok:

Bel- és külföldi kiküldetési szabályzat
Feleslegessé vált eszközök selejtezésének és hasznosításának szabályzata

Gépjármű üzemeltetési szabályzat
Integrált kockázatkezelési szabályzat
JPM Etikai Kódex
Kötelezettség vállalás folyamata szabályzat
Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás szabályzata
Közbeszerzési szabályzat
Közérdekű adatok, közzéteendő adatok rendjéről
Kutatási engedély letöltése
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Műtárgykölcsönzési szabályzat
Önköltségszámítási szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Selejtezési szabályzat

Utasítások:
Utasítás Cafeteria juttatásról
Utasítás illetményelőleg felvételéről
Utasítás a kiállítóterek biztonságáról
Utasítás rendes szabadság kiadásáról
Utasítás szemüvegköltségtérítésről
Utasítás munkaidő keret alkalmazásáról


GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkajelentések (beszámolók)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Munkatervek
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Pénzügyi beszámolók
2011 2011 szöveges
2012 2012 szöveges
2013 2013 főkönyvi kivonat
2014
2015

Közbeszerzések:
A JPM Közbeszerzési terve (2018)

A JPM 5 millió nettó értéket meghaladó szerződései:
2018, 2019
__________________________

A jpm.hu honlap az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg 2019-ben. A támogatásból a felhasználóbarát tartalom és szolgáltatásfejlesztés biztosítása érdekében megvalósult és folyamatosan megvalósul:

- gyűjteményi adatbázis kialakításának és közzétételének elősegítése,

- online tudományos, kulturális és oktatási tartalmak létrehozása,

- múzeumi blog, kapcsolódó közösségi oldal létrehozása, korszerű médiaeszközök felhasználásának támogatása

Kiállítások
2020.04.01. - 2020.11.30.

Planetary Folklore játék

Planetary Folklore játék

„Készítsd el a saját műalkotásodat!” Ezzel a felszólítással hirdette Victor Vasarely 1969-ben a Planetary Folklore elnevezésű játékát.

Kiállítások
2019.05.09. - 2020.06.15.

Az első falvak - Az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon

Az első falvak - Az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon

A kiállítás a helyi újkőkori közösségek közép-európai szinten is jelentős régészeti örökségét mutatja be a legújabb kutatási eredmények tükrében.