2021

Május

Akadálymentes változatAkadálymentes változat

Közérdekű adatok

SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK

Hivatalos megnevezése: Janus Pannonius Múzeum
Angol nyelven: Janus Pannonius Museum
Rövidített neve: JPM

Szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum
Alapító okirat száma: 7/150-90/2020
Alapító okirat kelte: 2020. 09. 01.
Alapítva: 1980. 01. 01.
Székhelye: 7621 Pécs, Káptalan u. 5.
Adószám: 15330262-2-02
Kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00339533
ÁHT azonosító: 747592
Törzskönyvi azonosító: 330266
Az Intézményhez nincs önállóan működő költségvetési szerv rendelve.
Az Intézmény engedélyezett létszáma: 71

Postai cím:
Janus Pannonius Múzeum
7621 Pécs, Káptalan u. 5.
E-mail: 
Tel: +36 72/514-040
Fax: +36 72/514-042
Weboldal: www.jpm.hu


ALAPÍTÓ OKIRAT

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÁBRA

SZMSZ
TÖRZSKÖNYVI KIVONAT

Adatvédelmi tájékoztató

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
• 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézmények működési engedélyéről,
• 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról,
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
• 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről,
• 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,
• 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról,
• 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről,
• 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről,
• 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól,
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
• 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére (a továbbiakban: Kjtvhr.),
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
• 1995. LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló (a továbbiakban: Ltv.),
• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról,
• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
• 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról,
• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
• 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról,
• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról,
• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
• 2000. évi C. törvény a számvitelről,
• 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről,
• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,
• 2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról,
• 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról,
• 2007. évi. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
• 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről,
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.),
• 2015. évi CXLIII. törvény törvény a közbeszerzésekről,
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
• 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról,
• 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.),
• 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (a továbbiakban: Áhszr.),

Szabályzatok:

Bel- és külföldi kiküldetési szabályzat- (Feltöltés alatt)
Feleslegessé vált eszközök selejtezésének és hasznosításának szabályzata - (Feltöltés alatt)
Gépjármű üzemeltetési szabályzat- (Feltöltés alatt)
Integrált kockázatkezelési szabályzat - (Feltöltés alatt)
JPM Etikai Kódex - (Feltöltés alatt)
Kötelezettség vállalás folyamata szabályzat - (Feltöltés alatt)
Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás szabályzata
Közbeszerzési szabályzat
Kutatási engedély letöltése
Leltárkészítési és leltározási szabályzat - (Feltöltés alatt)
Műtárgykölcsönzési szabályzat
Önköltségszámítási szabályzat - (Feltöltés alatt)
Panaszkezelési szabályzat
Pénzkezelési szabályzat - (Feltöltés alatt)
Selejtezési szabályzat - (Feltöltés alatt)
Ügyrendi szabályzat

Utasítások:
Utasítás a JPM kezelésében lévő ingatlanok bérléséről
Utasítás a JPM látogatótereibe való belépés előtti lázmérésről
Utasítás Cafeteria juttatásról
Utasítás illetményelőleg felvételéről
Utasítás a kiállítóterek biztonságáról
Utasítás műtárgyajándékozásról
Utasítás rendes szabadság kiadásáról - (Feltöltés alatt)
Utasítás szemüvegköltségtérítésről - (Feltöltés alatt)
Utasítás munkaidő keret alkalmazásáról - (Feltöltés alatt)


GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkajelentések (beszámolók)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020

Munkatervek

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 járványügyi
2021

Éves költségvetési beszámolók
2011 2011 szöveges
2012 2012 szöveges
2013 2013 főkönyvi kivonat
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Közbeszerzések:
A JPM Közbeszerzési terve (2018)
A JPM Közberszerzési terve (2021)

A JPM 5 millió nettó értéket meghaladó szerződései:
2018–2021
__________________________

A jpm.hu honlap az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg 2019-ben. A támogatásból a felhasználóbarát tartalom és szolgáltatásfejlesztés biztosítása érdekében megvalósult és folyamatosan megvalósul:

- gyűjteményi adatbázis kialakításának és közzétételének elősegítése,

- online tudományos, kulturális és oktatási tartalmak létrehozása,

- múzeumi blog, kapcsolódó közösségi oldal létrehozása, korszerű médiaeszközök felhasználásának támogatása

Kiállítások
2020.10.08. - 2021.09.30.

Gábor Jenő párizsi utazása (1926)

Gábor Jenő párizsi utazása (1926)

A kiállítás a művész párizsi utazásáról írt naplójára alapul, s így szöveg és kép, verbális és vizuális lehetséges teoretikus összefüggéseit villantja fel egy festő életművében.

Kiállítások
2020.09.18. - 2021.05.30.

Bizarr vagy pazar?

Bizarr vagy pazar?

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum gyűjteményéből származó válogatás szemlélői hazai és külföldi fajokkal – lepkékkel, bogarakkal, egyenes- és hártyásszárnyúakkal –, valamint a házunk táján is megismert fajokkal ismerkedhetnek meg.